In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De Webpagina: iedere webpagina waarin Drenth Mediation een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden, of iedere pagina binnen het domein Drenth Mediation of haar subdomeinen waar deze Disclaimer niet expliciet is uitgesloten;

Drenth Mediation: de bevoegde uitgever van de Webpagina;

Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van bijvoorbeeld formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, of op enige andere manier gebruik maken van diensten.

U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de Webpagina gebruikt;

Inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, contactgegevens en/of andere objecten;

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 

Het onderstaande is van toepassing op de Webpagina:

Door de Webpagina te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk en onherroepbaar akkoord met de inhoud van deze Disclaimer.

Drenth Mediation spant er zich voor in de inhoud van de Webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht aanvaardt Mediator geen aansprakelijkheid voor onvolledige en/of onjuiste Inhoud, ook niet indien Drenth Mediation bekend is of bekend mag worden verondersteld met de onjuistheid van de informatie.

Drenth Mediation verschaft de Inhoud van de Webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Drenth Mediation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Webpagina of met de onmogelijkheid de Webpagina te kunnen raadplegen.

Drenth Mediation mag de Webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Drenth Mediation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze Disclaimer, is Drenth Mediation niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de Webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Webpagina of de Inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de Webpagina verzendt, alsmede voor het gebruik van de Inhoud.

Het gebruik van de Inhoud voor (ongevraagde) commerciële uitingen, reclame of advertentie doeleinden, ongeacht of deze via de post, via e-mail, telefonisch of anderszins geschieden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Het gebruik van de Inhoud van Drenth Mediation in een geautomatiseerd proces, of met commerciële doelen is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Drenth Mediation.

Drenth Mediation behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de Webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de Webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Drenth Mediation de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal Drenth Mediation, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze Disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de Webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nooit is Drenth Mediation partij bij welke rechtshandeling dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de website van Drenth Mediation. Drenth Mediation kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten, met name niet inzake de afloop van geschillenbeslechting en staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade; inkomstenderving, (in)directe schade dan wel gevolgschade hierbij inbegrepen. Drenth Mediation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Drenth Mediation behoudt zich het recht voor deze Disclaimer zonder (voorafgaande) kennisgeving te wijzigen. De voorwaarden op de Webpagina ten tijde van gebruik zullen immer van toepassing zijn.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Drenth Mediation nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacy verklaring:

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een afspraak te maken of op een andere wijze contact te hebben. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Drenth Mediation en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Drenth Mediation, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.