Mediation wordt wettelijk geregeld!

het wetsvoorstel Van der Steur (25-04-2013)

Bij mediation proberen partijen om samen, onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator), tot een oplossing van hun conflict te komen. De laatste jaren zien we een gestage toename van mediation en het is dan ook opmerkelijk dat er (nog) geen regelgeving is waar een mediator aan moet voldoen.

Maar als het aan Ard van der Steur ligt, gaat daar verandering in komen. Mediation: het wetsvoorstel Ard van der Steur, Tweede Kamerlid voor de VVD, heeft op 25 april 2013 een voorontwerp voor een wetsvoorstel gepubliceerd. Van der Steur: "Nu is mediation nog een vrij beroep, iedereen kan zich mediator noemen. De kwaliteit is niet gegarandeerd en dat verandert met dit wetsvoorstel." Het wetsvoorstel zoals dat op 25 april 2013 is gepubliceerd, bestaat uit drie onderdelen. Deze zijn hier te lezen.

Kwaliteitseisen uit het wetsvoorstel:

"Mediation is een containerbegrip aan het worden: een vlag waaronder allerlei uiteenlopende diensten worden aangeboden, zonder dat er goed zicht is op de kwaliteit van het aanbod, laat staan de aanbieder." Het wetsvoorstel voorziet in invoering van een landelijk register voor mediators. Uitsluitend mediators die voldoen aan bepaalde opleidingseisen komen voor inschrijving in aanmerking. Ook daarna dienen mediators opleidingen te volgen en moeten zij aantonen dat zij voldoende praktijkervaring hebben. In het voorstel wordt ook het tuchtrecht voor registermediators wettelijk geregeld.

Bevoegdheden:

Tegenover deze eisen staat een uitbreiding van de bevoegdheden. Bovendien wordt de positie van mediation in het privaatrecht en het bestuursrecht verankerd en versterkt. Enkele elementen uit het wetsvoorstel:

Aan de mediator die in het nieuwe register staat ingeschreven, komt een verschoningsrecht toe. De registermediator kan de vaststellingsovereenkomst waarin partijen hun regeling hebben vastgesteld door de rechter laten bekrachtigen. Daardoor wordt de overeenkomst voor partijen direct afdwingbaar. De registermediator kan zelf een echtscheidingsverzoek indienen en heeft daarvoor niet langer de hulp van een advocaat nodig. In een procedure bij de Rechtbank is de eisende partij verplicht om mede te delen of mediation beproefd is en, indien ervoor gekozen is om geen mediation toe te passen, waarom dat het geval is. De rechter kan partijen tijdens de procedure verwijzen naar een registermediator als hij van oordeel is dat het geschil zich daarvoor leent. Dat is het geval als het conflict een relationele dimensie heeft. Bestuursorganen dienen bij conflicten met de burger uit te gaan van toepassing van mediation, tenzij het conflict zich er niet voor leent.

Wordt mediation verplicht?

"Ik sleep je voor de mediatior!", gaat u dat horen van uw wederpartij? Dus komt er dan een verplichte gang naar de mediator voordat een procedure kan worden gestart? Nee, dat is niet het geval. Maar na invoering van de nieuwe wet is er zeker sprake van enige aandrang richting mediation, zie hier. Of dat de vorm zal aannemen van een verkapte verplichting, zal de praktijk te zijner tijd uitwijzen.

Brede steun in de Kamer:

Het wetsvoorstel kan op brede steun in de Tweede Kamer rekenen, maar de verwachting is dat er nog wel enige wijzigingen in het wetsvoorstel zullen worden aangebracht. Consultatieronde en parlementaire behandeling De conceptwetsvoorstellen staan op de website van de Rijksoverheid gedurende enkele weken open ter consultatie. Tevens worden de voorstellen besproken in diverse commissies van deskundigen en belanghebbenden. De commentaren zullen in het voorstel worden verwerkt, waarna de parlementaire behandeling start. Verwacht wordt dat de wet in 2014 in werking treedt.

De drie wetsvoorstellen zijn met de bijbehorende Memorie van Toelichting op 9 september 2013 ingediend bij de Tweede Kamer.

 

Meer lezen over mediation?

Vindt u het lastig om een keuze te maken tussen mediaton of een procedure met ieder een eigen advocaat? U leest hier een overzicht van de voor- en en nadelen van mediation. Aan de hand daarvan kunt u een weloverwogen keuze maken.

Vrijblijvend kennis maken met de mediator?

Het is van belang dat u beiden vertrouwen heeft in de mediator die uw echtscheiding of conflict begeleidt. Neem contact op met Drenth Mediation voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.