Overheid en semi-overheid

De overheid is werkzaam op vele fronten. Zij regelt zaken met en voor burgers en bedrijven. Daarnaast is zij zelf werkgever en onderhandelt met allerlei instanties. Altijd zit zij op het snijvlak van relaties en dikwijls ontstaan daarbij conflicten. Voor het oplossen daarvan zijn er vaste juridische procedures.

Maar het kan ook anders: door mediation. Mediation creëert nieuwe mogelijkheden. Als het juridische traject niet hoeft te worden doorlopen, levert dat tijdwinst op. Het is veel goedkoper. En vooral: de klanten voelen zich rechtvaardig behandeld. Burger en het bedrijfsleven willen een faire behandeling. Zij willen hun verhaal kunnen doen, en ze willen serieus genomen worden. De overheid kan op die manier de relaties goed houden, juist wanneer er sprake is van conflicterende belangen. 

Drenth Mediation kan u een mediator bieden die ervaring heeft in het openbaar bestuur, en die zowel oog heeft voor de publieke zaak als voor privė-belangen.

Bemiddeling bij conflicten, bezwaar en beroep

U bent het niet eens met een beslissing van de gemeente. Dat kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat u een bezwaarschrift indient. Een bezwaarschriftprocedure kost veel tijd. Daarom willen veel gemeentes conflicten liever oplossen door mediation aan te bieden. Deze nieuwe werkwijze wordt op dit moment veel toegepast op bezwaren die binnenkomen met als onderwerp subsidies en vergunningen.

Speciale positie van de overheid

Het optreden van de overheid heeft een aantal bijzondere aspecten. Een verschil met het bedrijfsleven is, dat de overheid uitvoering geeft aan regelgeving en beleid. Ook is de besluitvorming anders dan in het bedrijfsleven. Opvallend is dat juist mediations tussen overheid en burger of ondernemer een zeer hoog succespercentage kennen.

Voordelen van mediation

Er is ruimte voor de niet-juridische aspecten van het bezwaar. Misverstanden en irritaties kunnen worden uitgesproken. De verstoorde communicatie wordt weer op gang gebracht en daardoor wordt de relatie hersteld.

Voor de gemeente is het voordeel van deze werkwijze dat er minder juridische procedures gevoerd worden. Dat scheelt veel tijd en geld. Daar komt bij dat bij een beslissing door de rechter er meestal een winnaar en een verliezer is. Bij mediation bepalen partijen zelf de oplossing.

Indien u als burger overweegt een bezwaar in te dienen bij de gemeente, u heeft al een bezwaar ingediend of er is sprake van een (dreigend) conflict tussen u en de gemeente, dan kan mediation wellicht uitkomst bieden. Een conflict tussen burgers kan overigens ook via mediation worden opgelost, maar binnen veel gemeentes bestaat daarvoor doorgaans buurtbemiddeling.

Wanneer burgers een conflict hebben waarbij ook de gemeente een rol speelt, bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening of handhaving, dan kan mediation dus uitkomst bieden. Aan de mediation zijn meestal geen kosten verbonden en u verliest er geen rechten mee. Mediation is binnen veel gemeentes een extra mogelijkheid naast de formele bezwaarprocedures.

jurisprudentie

Mediation naast rechtspraak

Bij mediation lossen partijen onder begeleiding van de onafhankelijke mediator zelf hun conflict op. Ook de overheid ziet in dat mediation een effectief middel is om conflicten op te lossen. Daarmee is het ook een effectief middel om de kosten van de rechtspraak te drukken: mediation is immers een stuk goedkoper dan de rechtspraak. Mediation naast rechtspraak houdt in dat de rechtbank of het gerechtshof waar uw procedure loopt, u wijst op de mogelijkheid te kiezen voor mediation.

Mediation en mijn procedure

Wanneer u voor mediation kiest, wordt de procedure geschorst. Als beide partijen vervolgens tot een oplossing van het conflict komen, dan wordt de procedure beëindigd met een getekende vaststellingsovereenkomst. Mocht blijken dat partijen er toch niet samen uitkomen, dan wordt de zaak terugverwezen naar de rechter die de zaak in behandeling heeft. In het geval dat er een gedeeltelijke oplossing is, behandelt de rechter slechts het deel van de zaak dat nog niet is opgelost - uiteindelijk resulterend in een uitspraak.

Lees hier meer over op de website van de rechtspraak

 

Mediation is een snel en efficiënt alternatief